úterý 20. října 2015

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2015 - 2018

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2015-2018

Plzeňský kraj podal žádost do Operačního programu Životní prostředí, aby obdržel finanční prostředky na kotlíkové dotace pro konkrétní žadatele. Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzev, které po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí bude kraj vyhlašovat. Celkově je v novém programovacím období na první dva roky k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj 231 mil Kč. Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy ze strany kraje pro obyvatele Plzeňského kraje bude podzim tohoto roku, příjem žádostí pak začátkem roku 2016. Výše podpory na jeden dílčí projekt konkrétního žadatele se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění. Zbylých 15–30 % bude spolufinancováno prostředky žadatele.

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí a následném vyhlášení výzvy pro žadatele.Základní podmínky pro fyzické osoby

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.

Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním a to za:


  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (není podporováno samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění),
  • „mikro“ energetická opatření.


Předmětem podpory není:


  • výměna stávajícího starého plynového kotle,
  • výměna kamen, krbových kamen,
  • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
  • výměna kotle spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
  • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.


Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě
(za rodinný dům je pro účely 1. výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně:

provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže),
nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná,
nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.
V případě klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, vypracuje energetický specialista Průkaz energetické náročnosti budovy, který bude přílohou k žádosti podávané na Krajský úřad Plzeňského kraje. Žadatel bude měnit pouze kotel.

V případě nesplnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C“ – úsporná bude žadatel k výměně kotle realizovat tzv. „mikro“ energetické opatření. Energetický specialista nevypracovává Průkaz energetické náročnosti budovy (v tomto případě není Průkaz energetické náročnosti uznatelným nákladem), potvrzuje pouze vhodnost vybraného "mikro" energetického opatření přímo v žádosti. U žadatelů, kteří budou realizovat výměnu kotle před vyhlášením výzvy, bude vhodnost opatření potvrzena na samostatném formuláři uvedeném v příloze. Po realizaci tohoto opatření není stanovená podmínka dosažení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“.

„Mikro“ energetické opatření:

zateplení střechy nebo půdních prostor
zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
dílčí výměna oken
výměna vstupních a balkonových dveří
instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Seznam energetických specialistů, s oprávněním "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov", kteří vypracují Průkaz energetické náročnosti budovy či potvrdí v žádosti vhodnost „mikro“ energetického opatření, je uveden na webu Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo-enex.cz/experti/

Výše podpory:

70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)
Podpora může být ještě navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území a to o 5 % (viz příloha).

Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč dle typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Způsobilé výdaje

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívaní a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazovaná úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření),
náklady na projektovou dokumentaci,
stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění („mikro“ energetická opatření).
Nový zdroj vytápění bude muset být součástí Seznamu registrovaných výrobků viz odkaz https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/. Tento "Seznam" bude průběžně doplňován a aktualizován.

Uznatelné budou výdaje, které vznikly po 15. 7. 2015.

Žadatelům, kteří chtějí využít možnosti vyměnit kotel ještě před vyhlášením výzvy kraje a následně o dotaci žádat, zásadně doporučujeme před započetím činností spojených s výměnou kotle osobní konzultaci. Pokud by žadatel o dotaci nedodržel některou z podmínek programu, není v některých případech možná zpětná oprava (např. nedostatečná fotodokumentace stávajícího kotle; nedostatečná fotodokumentace odpojeného kotle, zakoupení nového, ale nevyhovujícího kotle atd.) a dotaci by nebylo možné přidělit.

Podmínky pro fyzické osoby mohou být v rámci krajské výzvy dále upraveny.

Již nyní si mohou žadatelé zřídit v aplikaci eDotace uživatelský účet, přes který se bude elektronická žádost po vyhlášení výzvy podávat. Více informací ke zřízení účtu a podání elektronické žádosti na webových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.

Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat.

Více informací v přílohách tohoto dokumentu či na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz .

Kontaktní osoby:

Alena Stuchlíková, e-mail: alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620

Mgr. Lenka Platzová, e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel.377 195 485

Žádné komentáře: