čtvrtek 22. září 2022

Slovo starosty a místostarosty

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a doslova za pár dní se konají komunální volby, a tak si dovolujeme krátce se ohlédnout za uplynulým volebním obdobím. To, že nás čekají čtyři náročné roky, jsme věděli od samého počátku, ale světovou pandemii koronaviru, uprchlickou krizi ani tu současnou energetickou a inflační jsme si neuměli představit ani v tom nejhorším snu. I přesto, že naši práci ztěžovalo mnoho vnějších faktorů, snažili jsme se vždy, aby to nemělo vliv na zvelebování, celkový rozvoj a život v naší obci. O všech akcích Vás průběžně informujeme, a tak nebudeme detailně rozepisovat vše, co se realizovalo a tzv. vypíchneme jen to nejdůležitější, co se událo.

Zabránění výstavbě skleníku
Hned v prvních měsících po volbách jsme museli napnout síly k zabránění výstavbě obřího skleníku na pěstování rajčat na odvalu bývalého dolu Krimich II ve vlastnictví ZUD a. s. Jsme rádi, že se nám podařilo bez nutnosti soudního sporu investora firmu Pilsen Technologies přesvědčit, aby od tohoto nesmyslného záměru ustoupil.

Zákaz tranzitu
Po mnohaletém úsilí obce se nám také společně s obcí Vejprnice podařilo prosadit zákaz tranzitní dopravy kamionů nad 12 t, které si snižovaly náklady za mýtné průjezdem naší obcí. Toto opatření výrazně přispělo ke snížení počtu projíždějících nákladních vozidel.

Bezpečí v obci
Přijali jsme také opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů, které s sebou přináší přítomnost legálních či nelegálních ubytoven v našem katastru. Schválili jsme vyhlášku o zákazu požívání alkoholických a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, dále jsme zmodernizovali a rozšířili kamerový systém a zavedli službu preventistů veřejného pořádku, abychom maximálně eliminovali negativní dopady těchto ubytovacích zařízení jako je hluk, nepořádek či agresivita ubytovaných.

Rozvoj infrastruktury
Pokračovali jsme rovněž v koncepčním rozvoji infrastruktury, zejména pak oprav a rekonstrukcí místních komunikací, např. V Rybníčkách od ulice Kozinova směrem ke garážím, Bažantnice II. etapa či cesta ke koupališti v ulici Pod Višnicí. Realizací chodníku při Hlavní ulici mezi prodejnou Zvema a Pankráckou byla výrazně zvýšena bezpečnost chodců při této frekventované krajské komunikaci. V nejbližších dnech také začne oprava místní komunikace v ulici Jiráskova. Dle finančních možností obce budou samozřejmě postupně opravy a rekonstrukce místních komunikací pokračovat. Rádi bychom v brzké době, v závislosti na finančních možnostech, úspěšnosti v získání národních či evropských dotací a koordinaci prací s firmou ČEZ, opravili komunikace v ulici Husova, Chodská, Julia Fučíka, Úzká a U Trati, náročná technicky i finančně bude pak celková rekonstrukce ulice Školní. V končícím volebním období jsme rovněž pokračovali v budování infrastruktury, vybudována byla kanalizace v ulici Chodská, vodovodní řad v ulici U Trati.

Doprava a veřejná prostranství
V oblasti dopravní obslužnosti, kterou má naše obec ve spolupráci s obcí Vejprnice jednu z nejlepších v kraji, se podařilo na dalších 10 let zajistit pokračování linky č. 55, a to moderními, klimatizovanými a bezbariérovými autobusy. Je však nutné dodat, že tato služba je finančně nákladná, nicméně výrazně zvyšuje kvalitu života v naší obci. Nezapomínáme ani na úpravy a zvelebování veřejných míst a prostranství, údržbu veřejného osvětlení, opravy a úpravy dětských hřišť a celkovou čistotu obce, což vyžaduje značné úsilí naší pracovní čety.

Cyklostezka
Asi nejvýznamnějším počinem je realizace smíšené cyklostezky v údolí Vejprnického potoka, která propojuje naši obec s Vejprnicemi. Dlouho připravovaný a náročný projekt se podařilo díky získání stavebního povolení a evropské dotaci úspěšně dokončit, a tak nám všem teď tato velmi očekávaná a veřejně prospěšná stavba jistě zpříjemňuje život.

Školství
Maximální podpora byla v naší obci vždy směřována do oblasti školství, a tak jsme rádi, že v letošním roce byly dokončeny a moderně vybaveny nové školní dílny a cvičná kuchyňka pro zlepšení technických dovedností žáků naší školy. Za poslední 4 roky také ve škole proběhla celá řada drobných či větších oprav, např. nové konvektomaty a výtah ve školní jídelně.

Lékařský dům
Od paní doktorky Sevelkové a paní Tolarové se obci podařilo zakoupit budovu s ordinacemi, tzv. lékařský dům, kde po odchodu dětské lékařky zbyla již jen ordinace praktické doktorky. Zastupitelé se takto rozhodli, aby i do budoucna byla zajištěna kvalitní lékařská péče v naší obci. Dům nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí a po jejím dokončení poskytne moderní zázemí pacientům i praktickému, dětskému a zubnímu lékaři. Objekt bude bezbariérový, nabídne také parkovací místa v zadní části budovy a bude na něm instalován tolik chybějící bankomat, konkrétně se bude jednat o bankomat ČSOB. Rekonstrukce by měla být dokončena v prvním pololetí roku 2023.

Společenský život
Velkou pozornost jsme i přes komplikace spojené s pandemií věnovali rozvoji společenského života v obci a také velmi výrazné podpoře dobrovolných organizací, spolků a sdružení jako je tělovýchova, skauti, hasiči, kynologové, organizace seniorů, myslivci, zahrádkáři a další.



Požární ochrana
Podařilo se také opravit a zmodernizovat prostory hasičské zbrojnice a poskytnout našim hasičům moderní a odpovídající zázemí pro jejich náročnou a zodpovědnou práci. Rovněž byla zrealizována nákladná generální oprava naší velkoobjemové cisterny TATRA.
 

Vesnice roku
Za zmínku také jistě stojí, že naše obec získala ocenění v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje. V roce 2019 pomyslné druhé místo – Modrou stuhu za společenský život a v roce 2022, kdy se soutěž po vynucené covidové pauze opět konala, Bílou stuhu za činnost mládeže. Je nutno dodat, že se jedná o prestižní soutěž, jež s sebou přináší i nemalé finanční ohodnocení, které bylo a bude použito pro další zvelebování naší obce. Finance za získání Modré stuhy byly použity na rekonstrukci zázemí mládeže v hasičské zbrojnici a na výstavbu nového dětského hřiště v parku Krimich, které připomíná hornickou minulost naší obce.


Společenský sál
Co se týče nového společenského sálu na pozemku bývalé školy, jehož součástí by měla být i moderní knihovna, lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že máme stavební povolení v nabytí právní moci. Nicméně s ohledem na to, že nejsou žádné dotace, které bychom na tento projekt mohli získat, a také vzhledem k enormnímu nárůstu cen ve stavebnictví, není tato stavba, která by zkvalitnila společenský život v naší obci, bohužel na pořadu dne.

Závěrem
Rozvoj obce v uplynulém období mohl pokračovat i díky více než 25 mil. Kč získaným z evropských, národních či krajských dotací.

Máme před sebou nelehké období a velikou nejistotu z hlediska růstu cen energií a vývoje daňových příjmů ze státního rozpočtu, na kterých je obec závislá. Proto žádáme ty z vás, kteří v obci žijete a nemáte zde hlášený trvalý pobyt, a není vás málo, zvažte prosím přihlášení k trvalému pobytu do Tlučné, obec takto přichází o nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu.

I přesto, že nás tedy čeká nelehké a nejisté období, rádi bychom pokračovali v připravovaných projektech, jako je např. pěší propojení ulice Bažantnice a Pod Krimichem, výše zmíněné opravy komunikací, zateplení hasičské zbrojnice a další projekty vedoucí k úspoře energií a dále také modernizace či případná výstavba nových sportovišť.

Závěrem musíme vzpomenout na bývalého pana místostarostu Ing. Václava Vítka a také na dlouholetého zastupitele a starostu SDH pana Josefa Filipa, kteří nás v roce 2021 bohužel navždy opustili. Oba vykonali pro obec mnoho dobré a prospěšné práce. Čest jejich památce.

Chtěli bychom poděkovat zastupitelům, členům rady obce, výborům, komisím, spolkům, dále pracovníkům hospodářského dvora, obecního úřadu a Vám všem občanům za podporu a spolupráci při rozvoji naší krásné obce.

Přejeme Vám i Vašim blízkým jen to nejlepší a pevné zdraví

Jan Opl, starosta a Oldřich Rozšafný, místostarosta

úterý 20. září 2022

Benefiční koncert Radky Fišarové na podporu projektu DEKApro

Celý výtěžek půjde na nákup materiálu pro kompletaci a háčkování dek v rámci projektu DEKApro, na kterém se podílí obec Kozolupy a Spolek Náš Touškov.

Vstupenky nejsou číslované, ale jsou všechny k sezení.  Je možné je zakoupit na Plzeňské vstupence, na obecním úřadě v Kozolupech nebo v chovatelských potřebách v Městě Touškově.

pondělí 19. září 2022

Jak se podílíme na čistotě obce, ve které žijeme

Jako obyvatelé domova pro osoby se zdravotním postižením v ulici U Vlečky jsme rádi, že se můžeme začlenit do komunity a podílet se na čistém prostředí v naší obci.

Již třetím rokem pomáháme s úklidem lesoparku nad školou. Pravidelně 3x v týdnu tam s asistentkami docházíme a sbíráme odpadky.

V letošním roce jsme si domluvili úklid i na tlučenském koupališti, kam vyrážíme ráno před otevírací dobou, aby návštěvníci měli koupaliště čisté a mohli si užít krásného slunečného dne. I my koupaliště často navštěvujeme a rádi se osvěžíme nealko pivem, nanukem nebo hranolky.

Po nepořádných lidech bohužel sbíráme různé odpadky i jinde. Při procházkách lesem za naším domečkem u koupaliště (ve Višňovce) nacházíme nepořádek skoro pokaždé.

Také pomáháme v místní knihovně. Za pomoci našich asistentek balíme knihy. Knihy si také rádi půjčujeme, každý z nás si vybere podle svého vkusu.

V naší organizaci, která má hlavní sídlo ve Stodu, máme motto ,,U NÁS DOBRÝ“.

Tak přejeme, aby bylo vše dobré i v Tlučné, kde se nám moc líbí.

Vaši spoluobčané z domečku u koupaliště: Pavel, Karel, Jana, Tonda, Pavel a asistentky

Čtenářský kroužek

Stále věřím v sílu a moc příběhu člověka, vyprávěného laskavými slovy, a touhu poznávat. To nás provází od nejútlejšího věku do konce života – i proto je v logu našeho kroužku maličký tlučenský chlapeček s knížkou.

Četba je hodně osobní záležitost a předchází jí hledání v knihovně, knihkupectví nebo doporučení přátel či knihovníka. Nabídka je tak velká, že není v silách člověka obsáhnout byť malou část roční produkce (např. v r. 2021 bylo v ČR vydáno 5 129 titulů beletrie).

Jádro myšlenky kroužku je jednoduché – sdílet radost z četby s druhými stejně naladěnými lidmi, dozvědět se něco o knížkách, které bychom si třeba sami nevybrali, prožít spolu s autorem silný příběh, najít tam myšlenku či slova, která nám mohou pomoci uvědomit si sílu skutečné lidskosti a najít v sobě odvahu a sílu žít radostnější život.

Zatím jsme samé ženy a setkáváme se u laskavé knihovnice pí. Pospíšilové vždy poslední pondělí v měsíci v 15 hod. Povídáme si o knížkách, které čteme, a třeba si uvědomíme, jak se daný příběh prolnul do našeho života a pomohl nám uvědomit si něco, čemu jsme nevěnovaly moc pozornosti, někdy si přečteme úryvek. Prostě se těšíme z pospolitosti lidí naladěných na stejnou notu.

Pokud byste měli zájem, přijďte a sdílejte s námi radost.

Anna Froňková

foto: Emilie Loužková, Vlasta Pospíšilová





Tlučenští florbalisté otevírají další sezonu

Trenéři

Po dvouměsíčním odpočinku se v samém závěru letních prázdnin sjela tlučenská florbalová parta v čele se svými trenéry do sportovního resortu v malém městečku Přimda. Tato destinace, nacházející se v severní části Českého lesa, poskytuje našim florbalistům již tradičně výborné zázemí pro uspořádání letního soustředění. Rok co rok tak zde tráví členové florbalového oddílu několik dní nabitých ve vyváženém poměru sportem a relaxací. Ladí tak optimální formu před ostrým startem nové sezony.

Letošní sportovní kemp opět vynikal velmi pestrým programem pocházejícím z mistrovské dílny našich trenérů. Harmonogram rozmanitých aktivit byl jako vždy ušitý na míru individuálním i týmovým potřebám širokého spektra jednotlivých kategorií.

Sportovním činnostem dominoval samozřejmě florbal, jemuž se hráči věnovali v plně vybavené místní tělocvičně. Tento prostor též využili k pravidelnému večernímu zdravotnímu cvičení. Ostatní doplňkové aktivity kondičního a relaxačního charakteru se pak odehrávaly na dalších vnitřních či venkovních sportovištích. Areál totiž mimo jiné disponuje venkovním travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovým kurtem, volejbalovým a workoutovým hřištěm. Ve vnitřních prostorách střediska se nachází pístová i klasická posilovna a samostatné cvičební místnosti s boxovacími pytli, trampolínami a spinningovými koly.

V rámci soustředění nechyběl samozřejmě ani čas na efektivní odpočinek, zábavu a krátké výlety. Některé z činností sdílel náš florbalový oddíl společně s Tanečním kroužkem TJ Tlučná, který florbalisty na letní soustředění již tradičně doprovází.

Náš letní kemp každoročně klade velký důraz především na efektivitu spolupráce mezi trenéry a hráči a zkvalitnění osobního přístupu každého hráče k tréninku a disciplíně. Hlavní motivací soustředění je pak zejména utužení kolektivu, poznání komplexního charakteru jednotlivců a navázání silnějších přátelských vazeb.

Také letošní soustředění proběhlo ve velmi pozitivním duchu a atmosféře a příznivě ovlivnilo start nové florbalové sezony roku 2022/2023, jejíž první kapitoly se začínají psát právě v těchto dnech.

A co naše florbalisty čeká v aktuálně zahájené sezoně?

Florbalový oddíl TJ Tlučná nadále funguje v rozsahu všech věkových kategorií (tj. přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a muži). Tréninky probíhají ve standardním režimu, tedy dvakrát, pro některé kategorie i třikrát týdně. I nová sezona přichystá spoustu příležitostí k poměření florbalových dovedností od A do Z s ostatními soupeři, a to v rámci četných turnajů konajících se nejen na domácí, ale i hostitelské půdě.

Nezbývá než popřát našim florbalistům hodně zdraví a úspěchů v nové sezoně!

Lada Stachová

foto: Vlasta Růžičková

pátek 16. září 2022

Očkování proti chřipce od 19. 9. 2022

Od pondělí 19. září 2022 MUDr. Sevelková očkuje proti chřipce. Více informací přímo v ordinaci na tel. čísle 775 636 404.

čtvrtek 15. září 2022

Uzavření knihovny od 16. do 30. září 2022

Místní knihovna bude ve dnech 16.30. září 2022 uzavřena z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Chci tančit s Tanečním klubem Tlučná

Zlaté zakončení sezony 2021/2022

Začátek roku 2022 byl pro nás velmi úspěšný. V únoru 2022 získala ocenění Nejúspěšnější sportovec v kategorii trenér-cvičitel-rozhodčí naše trenérka Marie Zemanová. V březnu se konečně po dvouleté pauze rozběhly postupové taneční soutěže. Dětem se dařilo. V rámci soutěže Taneční skupina roku děti postoupily z krajského kola na zemské a posléze na Mistrovství ČR do Prahy. Na soutěži Czech Dance Tour si z Brna odvezly titul Mistři Moravy po vybojování 1. místa v kategorii Latino Show a postoupily na Mistrovství ČR do Prahy, kde se umístily na krásném 5. místě. I na soutěžích pod hlavičkou Svazu učitelů tance naše dětské týmy podaly skvělý výkon a byly nominovány na Mistrovství ČR SUT, kde choreografie Znala panna pána vytančila nádherné 4. místo a Trolíci se umístili na 6. místě. Poprvé se tak tanec z Tlučné dostal na Mistrovství ČR a hned 4krát. Nejkrásnější odměnou bylo úplně poslední ocenění, které děti obdržely, a to na republikovém finále soutěže Czech Dance Cup v Praze. Bylo to naše poslední soutěžní klání sezony. Děti z obou našich týmů si odvezly zlaté medaile, knihu a celý Taneční klub Tlučná získal dva zlaté poháry, které přidal do své sbírky.

Taneční soustředění ve Střelských Hošticích

Novou taneční sezonu 2022/2023 jsme zahájili intenzivní přípravou na tanečním soustředění ve Střelských Hošticích, tentokrát v termínu 20. 8. až 27. 8. 2022. Na přípravě se podíleli trenéři Anežka, Dita, Eva, Jana, Maruš, Míša, Radek a Vašek.

Drželi jsme se zavedeného tréninkového programu: před snídaní běh kolem areálu s ranní rozcvičkou, dopolední 2,5hodinový trénink, odpolední 2,5hodinový trénink, večer švihadla spolu se strečinkem. Při trénincích si děti vyzkoušely street dance, hip hop, modern dance, polku a letos jsme si nově troufli i na break dance. Nezapomněli jsme i na velmi oblíbenou sambu. Hlavní pozornost jsme věnovali karibským tancům, které nás provázely vesměs celým soustředěním. Nechyběl ani aktivní odpočinek ve formě skotačení na prolézačkách, hraní stolního fotbálku, ping-pongu a koupání v řece.

Ve středu večer jsme opékali buřty, maršmelouny a zpívali táborové písničky. Po setmění nás čekalo překvapení ve formě malých dortíčků a dětského šampaňského.

Volný čas jsme věnovali tvůrčí činnosti. Každý si vyrobil svůj monogram s pomocí LEGO Dots a následným poskládáním vznikl originální obraz Tanečního klubu Tlučná. Jiný den si děti vyrobily z vlny andílky a různobarevná peříčka.

Taneční soustředění jsme zakončili slavnostním galavečerem, na kterém děti předvedly 18 tanečních choreografií. Poté následovalo předání tanečních certifikátů a společné foto. Nechyběly ani odměny za zvláštní výkony. Na závěr večera jsme si zahráli tradičně lidské pexeso a zařádili si na diskotéce ve volném stylu. Celý večer se velmi vydařil. I celé soustředění bylo super, každý den nabitý program od rána do večera. Dětem se druhý den ráno nechtělo ani odjet domů a některé by ještě několik dní zůstaly. Těšíme se na stančenou ve Střelských Hošticích 2023. :-)

Chcete tančit a užívat si s námi? Přidejte se k nám!

Tančíme v tlučenské tělocvičně úterý, středa a neděle. Věnujeme se výuce tance od dětí od 3 let až po dospělé. Zaměřujeme se na taneční hrátky pro nejmenší, na taneční skladby s prvky standardních a latinsko-amerických tanců, muzikálový tanec, hip hop, street dance a také FIT DANCE pro získání kondice. Letošní novinkou jsou karibské tance. Každoročně se zúčastňujeme několika soutěží. Rádi uvítáme nejen nové holky a kluky, ale i dospěláky. U nás můžete začít tančit v každém věku od 3 do 99+ let – stačí jen chuť do tance. Nepotřebujete žádné taneční zkušenosti – lekci přizpůsobíme vám. Neobávejte se, určitě vše zvládnete. První trénink si můžete vyzkoušet zdarma.

V Tlučné trénujeme již od roku 2008. Máme tým zkušených trenérů, kteří sami dříve soutěžili v dětských či dospěláckých kategoriích s účastí na mistrovstvích ČR. Zapojujeme se do tanečního dění v republice i do mezinárodních tanečních výzev. Zúčastnili jsme se Mezinárodního dne tance 2022. Máme bohatou historii a hluboké kořeny – někteří členové již začali soutěžně tančit v 90. letech minulého století.


Plesová sezona se blíží!

Chcete si zopakovat tance na nadcházející plesovou sezonu? Neotálejte a obraťte se na nás, společně si vše připomeneme.

Pište na info@tktlucna.cz nebo volejte na 732 833 303.

Rozpis tréninků a bohatou fotogalerii naleznete na: www.tktlucna.cz 

Marie Zemanová

foto: Radovan Osoba

Jaký byl závěr sezony tanečního kroužku

Již v minulém čísle jsme se zmínili o několika soutěžích, kterých se náš taneční kroužek zúčastnil.

Naše sezona byla zakončena opět získáním medailí, které jsme přivezli 11. 6. 2022 z republikového finále CSH v Mladé Boleslavi. I přes velikou konkurenci jsme obdrželi 2 bronzové a 1 bramborovou medaili.

Jako tradičně jsme se mimo jiné zúčastnili oslav obce Tlučná. Při této příležitosti nás mohli spatřit i ti, kteří neměli tu možnost nás vidět na některých z již konaných soutěží. Kladné ohlasy občanů na sebe nenechaly dlouho čekat. Již naši nejmladší tanečníci s choreografií Hastrmánci upoutali pozornost všech. Vedle šikovnosti našich dětí diváky nadchly také jejich blýskavé kostýmy. Skladba Sešli jsme se v parku zaujala originalitou a poutavou hudbou.

„Úžasné, jedním slovem nádhera.“ „Krásné rekvizity.“ „Šikovné děti.“ „Plno hezky odvedené práce.“ Takovéto ohlasy jsme získali po odtančení choreografie V pravěku. Děkujeme za ně! Celé vystoupení našeho kroužku jsme zakončili společným tancem inspirovaným skladbou Jerusalema. Tímto tancem jsme chtěli ukázat naše krásné vztahy a radost z pohybu.

A byl tu závěr sezony. Rozloučili jsme se s dětmi ve velkém stylu. Samozřejmě nesmělo chybět šampaňské (dětské J), odměny za celoroční píli a všichni tanečníci si odnesli zlatou medaili, která jim bude připomínat úspěchy z celého odtančeného roku 2022.

Aktualita ze soustředění na Přimdě (tato část je psaná přímo ze soustředění)

Jako správní sportovci se připravujeme na další sezonu pečlivým tréninkem na naší oblíbené Přimdě, na kterou jsme již devátým rokem přijeli společně s florbalisty z Tlučné.

Neleníme.

Taneční tréninky prokládáme i jinými sportovními aktivitami jako je například trénování lehčích akrobatických prvků, jóga, trampolíny, ale nezalekneme se ani posilování, spinningu nebo orientačního běhu.

Pro děti jsou také vymyšleny klidné hry jako určitá forma odpočinku. Tentokrát je pro nejmenší připravena i noční stezka odvahy.

Ani návštěva místního bazénu a výstup na hrad Přimda nás tentokrát nemine.

Společně se těšíme na novou sezonu tanečního kroužku. Pokud máš rád/a tanec, neváhej a přijď se na nás podívat. Vyzkoušej si být součástí našeho týmu. Naše informační letáčky „UKAŽ SE …“ jsou nepřehlédnutelné. Další informace můžete získat na telefonním čísle 731 110 904.

Tým trenérek přeje všem čtenářům krásné a pohodové dny

Miluš, Péťa, Danča

 

Co dělají hasiči v létě?


Poslední květnový den byla naše jednotka požádána jedním z obyvatelů o kontrolu plynové přípojky v ulici Československé armády, kde mělo docházet k úniku plynu. Situace se potvrdila, a proto byla na místo přivolána i jednotka profesionálních hasičů z Nýřan.

Červen se udál bez jediné ostré události. Vidět jste nás mohli na oslavách obce, kde jsme celý den prováděli statickou ukázku techniky. V odpoledních hodinách jsme pro děti vytvořili oblíbenou pěnu. V průběhu měsíce jsme se také věnovali výcviku a údržbě svěřené techniky.

Průběžně obnovujeme i výstroj všech členů jednotky. Všichni obdrželi pracovní stejnokroj PS II. a nová zásahová trička. Přibyly i speciální odlehčené přilby, které jsou využívány především u technických zásahů. Někteří členové jednotky mají nové zásahové přilby.

Prázdninové měsíce pro nás znamenají povětšinou více událostí, a ani letos tomu nebylo jinak. V červenci jsme zasahovali celkem čtyřikrát. Vyjížděli jsme k požáru lesa do Kamenného Újezdu, dále k požáru propanbutanové lahve u pouťového stánku v Nýřanech a k požáru popelnice v Palackého ulici v Tlučné. Byli jsme povoláni na likvidaci sršního hnízda u alergického občana. Dvakrát jsme zalévali lesopark a jednou jsme provedli nouzové zásobování užitkovou vodou. Při oslavách místních fotbalistů jsme byli přítomni jako zdravotní dozor.

V srpnu jsme vyjížděli k požáru pole s obilím u Líní. Na místo bylo vysláno hned několik dalších jednotek a zasažená plocha byla odhadem 2 ha. Podruhé jsme zasahovali opět u požáru pole u Myslinky. Byl zde rovnou vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a zasažená plocha i s malou částí lesa byla odhadem 1 000x500 m.

Následující týden jsme vyjeli k likvidaci smrku padlého na garáž V Rybníčkách. Další 2 události měly spojitost s prudkým deštěm dne 19. 8. Ve večerních hodinách jsme byli vysláni k odstraňování naplaveného bahna a vody do garáže na Hlavní ulici a druhý den k čerpání vody ze zatopeného sklepa v ulici Julia Fučíka. Dvakrát jsme asistovali při letním kině jako zdravotní dozor.

Obecním úřadem jsme byli požádáni o zalévání lesoparku a také jsme provedli nouzové zásobování užitkovou vodou.

Během psaní tohoto článku chybělo do konce prázdnin ještě deset dní, tak doufáme, že jste si zbytek prázdnin užili a nemuseli jste využít našich služeb.

Vojtěch Kolář

foto: členové jednotky