čtvrtek 22. září 2022

Slovo starosty a místostarosty

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a doslova za pár dní se konají komunální volby, a tak si dovolujeme krátce se ohlédnout za uplynulým volebním obdobím. To, že nás čekají čtyři náročné roky, jsme věděli od samého počátku, ale světovou pandemii koronaviru, uprchlickou krizi ani tu současnou energetickou a inflační jsme si neuměli představit ani v tom nejhorším snu. I přesto, že naši práci ztěžovalo mnoho vnějších faktorů, snažili jsme se vždy, aby to nemělo vliv na zvelebování, celkový rozvoj a život v naší obci. O všech akcích Vás průběžně informujeme, a tak nebudeme detailně rozepisovat vše, co se realizovalo a tzv. vypíchneme jen to nejdůležitější, co se událo.

Zabránění výstavbě skleníku
Hned v prvních měsících po volbách jsme museli napnout síly k zabránění výstavbě obřího skleníku na pěstování rajčat na odvalu bývalého dolu Krimich II ve vlastnictví ZUD a. s. Jsme rádi, že se nám podařilo bez nutnosti soudního sporu investora firmu Pilsen Technologies přesvědčit, aby od tohoto nesmyslného záměru ustoupil.

Zákaz tranzitu
Po mnohaletém úsilí obce se nám také společně s obcí Vejprnice podařilo prosadit zákaz tranzitní dopravy kamionů nad 12 t, které si snižovaly náklady za mýtné průjezdem naší obcí. Toto opatření výrazně přispělo ke snížení počtu projíždějících nákladních vozidel.

Bezpečí v obci
Přijali jsme také opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů, které s sebou přináší přítomnost legálních či nelegálních ubytoven v našem katastru. Schválili jsme vyhlášku o zákazu požívání alkoholických a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, dále jsme zmodernizovali a rozšířili kamerový systém a zavedli službu preventistů veřejného pořádku, abychom maximálně eliminovali negativní dopady těchto ubytovacích zařízení jako je hluk, nepořádek či agresivita ubytovaných.

Rozvoj infrastruktury
Pokračovali jsme rovněž v koncepčním rozvoji infrastruktury, zejména pak oprav a rekonstrukcí místních komunikací, např. V Rybníčkách od ulice Kozinova směrem ke garážím, Bažantnice II. etapa či cesta ke koupališti v ulici Pod Višnicí. Realizací chodníku při Hlavní ulici mezi prodejnou Zvema a Pankráckou byla výrazně zvýšena bezpečnost chodců při této frekventované krajské komunikaci. V nejbližších dnech také začne oprava místní komunikace v ulici Jiráskova. Dle finančních možností obce budou samozřejmě postupně opravy a rekonstrukce místních komunikací pokračovat. Rádi bychom v brzké době, v závislosti na finančních možnostech, úspěšnosti v získání národních či evropských dotací a koordinaci prací s firmou ČEZ, opravili komunikace v ulici Husova, Chodská, Julia Fučíka, Úzká a U Trati, náročná technicky i finančně bude pak celková rekonstrukce ulice Školní. V končícím volebním období jsme rovněž pokračovali v budování infrastruktury, vybudována byla kanalizace v ulici Chodská, vodovodní řad v ulici U Trati.

Doprava a veřejná prostranství
V oblasti dopravní obslužnosti, kterou má naše obec ve spolupráci s obcí Vejprnice jednu z nejlepších v kraji, se podařilo na dalších 10 let zajistit pokračování linky č. 55, a to moderními, klimatizovanými a bezbariérovými autobusy. Je však nutné dodat, že tato služba je finančně nákladná, nicméně výrazně zvyšuje kvalitu života v naší obci. Nezapomínáme ani na úpravy a zvelebování veřejných míst a prostranství, údržbu veřejného osvětlení, opravy a úpravy dětských hřišť a celkovou čistotu obce, což vyžaduje značné úsilí naší pracovní čety.

Cyklostezka
Asi nejvýznamnějším počinem je realizace smíšené cyklostezky v údolí Vejprnického potoka, která propojuje naši obec s Vejprnicemi. Dlouho připravovaný a náročný projekt se podařilo díky získání stavebního povolení a evropské dotaci úspěšně dokončit, a tak nám všem teď tato velmi očekávaná a veřejně prospěšná stavba jistě zpříjemňuje život.

Školství
Maximální podpora byla v naší obci vždy směřována do oblasti školství, a tak jsme rádi, že v letošním roce byly dokončeny a moderně vybaveny nové školní dílny a cvičná kuchyňka pro zlepšení technických dovedností žáků naší školy. Za poslední 4 roky také ve škole proběhla celá řada drobných či větších oprav, např. nové konvektomaty a výtah ve školní jídelně.

Lékařský dům
Od paní doktorky Sevelkové a paní Tolarové se obci podařilo zakoupit budovu s ordinacemi, tzv. lékařský dům, kde po odchodu dětské lékařky zbyla již jen ordinace praktické doktorky. Zastupitelé se takto rozhodli, aby i do budoucna byla zajištěna kvalitní lékařská péče v naší obci. Dům nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí a po jejím dokončení poskytne moderní zázemí pacientům i praktickému, dětskému a zubnímu lékaři. Objekt bude bezbariérový, nabídne také parkovací místa v zadní části budovy a bude na něm instalován tolik chybějící bankomat, konkrétně se bude jednat o bankomat ČSOB. Rekonstrukce by měla být dokončena v prvním pololetí roku 2023.

Společenský život
Velkou pozornost jsme i přes komplikace spojené s pandemií věnovali rozvoji společenského života v obci a také velmi výrazné podpoře dobrovolných organizací, spolků a sdružení jako je tělovýchova, skauti, hasiči, kynologové, organizace seniorů, myslivci, zahrádkáři a další.Požární ochrana
Podařilo se také opravit a zmodernizovat prostory hasičské zbrojnice a poskytnout našim hasičům moderní a odpovídající zázemí pro jejich náročnou a zodpovědnou práci. Rovněž byla zrealizována nákladná generální oprava naší velkoobjemové cisterny TATRA.
 

Vesnice roku
Za zmínku také jistě stojí, že naše obec získala ocenění v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje. V roce 2019 pomyslné druhé místo – Modrou stuhu za společenský život a v roce 2022, kdy se soutěž po vynucené covidové pauze opět konala, Bílou stuhu za činnost mládeže. Je nutno dodat, že se jedná o prestižní soutěž, jež s sebou přináší i nemalé finanční ohodnocení, které bylo a bude použito pro další zvelebování naší obce. Finance za získání Modré stuhy byly použity na rekonstrukci zázemí mládeže v hasičské zbrojnici a na výstavbu nového dětského hřiště v parku Krimich, které připomíná hornickou minulost naší obce.


Společenský sál
Co se týče nového společenského sálu na pozemku bývalé školy, jehož součástí by měla být i moderní knihovna, lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že máme stavební povolení v nabytí právní moci. Nicméně s ohledem na to, že nejsou žádné dotace, které bychom na tento projekt mohli získat, a také vzhledem k enormnímu nárůstu cen ve stavebnictví, není tato stavba, která by zkvalitnila společenský život v naší obci, bohužel na pořadu dne.

Závěrem
Rozvoj obce v uplynulém období mohl pokračovat i díky více než 25 mil. Kč získaným z evropských, národních či krajských dotací.

Máme před sebou nelehké období a velikou nejistotu z hlediska růstu cen energií a vývoje daňových příjmů ze státního rozpočtu, na kterých je obec závislá. Proto žádáme ty z vás, kteří v obci žijete a nemáte zde hlášený trvalý pobyt, a není vás málo, zvažte prosím přihlášení k trvalému pobytu do Tlučné, obec takto přichází o nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu.

I přesto, že nás tedy čeká nelehké a nejisté období, rádi bychom pokračovali v připravovaných projektech, jako je např. pěší propojení ulice Bažantnice a Pod Krimichem, výše zmíněné opravy komunikací, zateplení hasičské zbrojnice a další projekty vedoucí k úspoře energií a dále také modernizace či případná výstavba nových sportovišť.

Závěrem musíme vzpomenout na bývalého pana místostarostu Ing. Václava Vítka a také na dlouholetého zastupitele a starostu SDH pana Josefa Filipa, kteří nás v roce 2021 bohužel navždy opustili. Oba vykonali pro obec mnoho dobré a prospěšné práce. Čest jejich památce.

Chtěli bychom poděkovat zastupitelům, členům rady obce, výborům, komisím, spolkům, dále pracovníkům hospodářského dvora, obecního úřadu a Vám všem občanům za podporu a spolupráci při rozvoji naší krásné obce.

Přejeme Vám i Vašim blízkým jen to nejlepší a pevné zdraví

Jan Opl, starosta a Oldřich Rozšafný, místostarosta

Žádné komentáře: