středa 31. ledna 2018

Co dělali mladí hasiči v prosinci a lednu?


V neděli 3. 12. byla pro děti připravena soutěž v Ledcích nazvaná Mikulášská střelba na čerta. Střílelo se ze vzduchovky, luku a foukačky. Děti soutěžily jako jednotlivci, ale mohly dát dohromady pětičlenné družstvo. My jsme dali dohromady 2 družstva mladších - A družstvo obsadilo 25. místo, B družstvo 28. místo, a jedno starších, které skončilo na 24. místě. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Markétě Špachmannové, která obsadila 3. místo ve střelbě ze vzduchovky.

5. 12. přišel děti do hasičské zbrojnice Mikuláš, čert a anděl a každého obdaroval malým dárkem.

9. 12. děti vystoupily na Řádné valné hromadě našeho sboru s krátkým recitačním pásmem, poté jim starosta předal pamětní listy za splnění odznaků odbornosti.


18. 12. se mladí hasiči sešli na vánoční besídce. Vedoucí pro ně připravili malé občerstvení a překvapení (divadelní představení) a malé dárky. Na konci si všichni zatancovali a popřáli vše nejlepší do nového roku.

13. 1. proběhla v Horní Bříze soutěž nazvaná Uzlařská regata, při které děti vážou určené uzly a je jim měřen čas. Na této soutěži jsou i doprovodné aktivity: střelba ze vzduchovky, střelba z foukačky, skládání puzzle na čas a kloboučku hop. Celkem soutěžilo 186 dětí v různých kategoriích, při účasti 20 dětí z našeho kolektivu se nám podařilo přivézt celkem 11 medailí:

Kategorie A (do 9 let):
Vázání uzlů:        Špachmannová Markéta - 1. místo
                            Lukešová Julie - 2. místo
Foukačka:           Staňková Adéla - 1. místo
                            Příplatová Erika - 2. místo
Puzzle:                Rolník Matyáš - 1. místo
                            Příplatová Erika - 2. místo
Kloboučku hop:   Filip Marek - 1. místo

Kategorie B (do 12 let):
Puzzle:                 Schmid Filip - 2. místo
Foukačka:            Beneš Jakub - 4. místo

Kategorie C (do 15 let):
Kloboučku hop:                    Nela Kováčová - 1. místo
Střelba ze vzduchovky:        Nela Kováčová - 2. místo


Zdá se, že start do nové sezony se podařil.

Alena Filipová

neděle 28. ledna 2018

Úrazy na haldě


Tlučná leží v blízkosti starých hornických míst regionu – Nýřan, Zbůchu, Mantova… Přestože zde bydlelo mnoho dělníků z blízkých dolů, Tlučná samotná hornickou obcí nebyla, neboť na jejím katastru se netěžilo. To se změnilo až s růstem a zájmy plzeňské Škodovky, která se po první světové válce snažila vytvořit vlastní nezávislé železářské impérium. V roce 1930 bylo ve Škodových závodech rozhodnuto o zahájení hloubení a výstavbě nového dolu Krimich II, přímo v Tlučné. Provoz, těžba a úprava uhlí z nového dolu byly zahájeny v roce 1936. Za nově vybudovaným průmyslovým areálem začala růst nová dominanta obce – odval dolu Krimich II. Vytěžená hlušina lákala obyvatele obce k paběrkování zbytků uhlí, které se zde nacházely. O tom, že tato činnost byla nebezpečná nelze pochybovat. V době, kdy byla hlušina vyvážena na haldu ručně vozíky, odháněli zaměstnanci dolu sami nezvané hosty. Problémy začaly poté, co byl vývoz hlušiny automatizován. Dva případy z počátku 40. let popisují nešťastné události z tlučenské haldy.

Dne 4. ledna 1940 kolem 08.45 hodin paběrkoval na haldě dolu Krimich II devětadvacetiletý Václav Vůcha z Tlučné č. 12. Vůcha pracoval jako pomocný dělník na šachtě ve Zbůchu, odkud byl v listopadu 1939 propuštěn. Od té doby byl bez zaměstnání. Při paběrkování byl tak neopatrný, že z 35 m vysoké haldy uvolnil několik kamenů. Vůbec si jich nevšiml, a přesto, že mohl pouhým uskočením neštěstí zabránit, došlo k tomu, že asi 15 kg vážící kámen jej zasáhl do levé nohy nad kotníkem a tu mu přerazil. První pomoc mu poskytli jeho otec Václav Vůcha, František Havelka z Tlučné č. 377 a Petr Cimický z Tlučné č. 268. Z místa nehody byl odvezen sanitou do městské nemocnice v Plzni, kde zůstal v lékařském ošetřování.

Krátce po této události, již 16. ledna 1940, se na haldě opakovala stejná scéna. Tentokrát byl postiženým třicet sedm let starý Petr Cimický z Tlučné č. 268. Ten pracoval jako příležitostný dělník u stavitele Čapka v Tlučné. Staral se o manželku a dvě děti. Nelze se ubránit dojmu, že na haldě se při paběrkování setkávali titíž lidé, neboť Cimický dva týdny před tím poskytl první pomoc Vůchovi. Stejně jako on svou činností uvolnil několik kamenů a jeden z nich, kutálející se z vrcholu haldy, mu přerazil stehenní kost pravé nohy. Pomoc mu na místě poskytli jeho švagr a sestra, Karel a Markéta Šrachtovi z Tlučné č. 348 a Josef Král z Vejprnic č. 243, kteří Cimického na sáňkách odvezli domů. Jistě to byla náhoda, že byli blízko neštěstí… Přivolaný obvodní lékař z Tlučné MUDr. Dobrý konstatoval zranění nohy a nechal Cimického převézt do městské nemocnice v Plzni.

Protože obě události šetřilo četnictvo z Vejprnic, vydal Okresní úřad v Plzni obci Tlučná příkaz, aby vydala vyhlášku, kterou se vstup na haldu zakáže. Obyvatelé obce měli být na zákaz a nebezpečí plynoucí z jeho porušení upozorněni důsledně a s poučením, že každý úraz jde na vrub tomu, kdo zákaz porušil, a ten tak nemůže po nikom žádat finanční náhradu.

Tomáš Herajt

foto: Václav Lintner

středa 24. ledna 2018

3. hornický bál v Chotěšově


Hornicko historický spolek ZUD zve širokou veřejnost a příznivce spolku na hornickou zábavu, která se již třetím rokem bude konat v Chotěšově. Svoz účastníků bude zajišťovat náš člen, pan Jaroslav Bláha. Jako každý rok bude bohatá a hodnotná tombola.

Za HHS ZUD zve výbor

Masopust 2018


neděle 21. ledna 2018

O žebrácké holi...

Po zahájení těžby uhlí v okolí Tlučné a v obci samotné se zásadním způsobem změnila sociální skladba obyvatelstva obce. Vedle sedláků, řemeslníků a obchodníků zde byli zemědělští dělníci a nově také horníci a řemeslníci zaměstnaní na dole. Práce na šachtě byla specifická, fyzicky náročná a také nebezpečná. Situace horníků nebyla ještě ani v prvních letech republiky ideální, ale postupně se jejich pracovní podmínky a sociální zabezpečení vylepšovalo. Problém nastal, pokud horník odešel na penzi a navíc trpěl nějakou chorobou či postižením. Dostával sice příspěvek z bratrské pokladny a občas i od obce, ale málokdy to stačilo na pokrytí životních potřeb, zejména pokud na jeho příjmu byly závislé další osoby. Pak nezbylo, než se vydat o žebrácké holi. Žebrota byla trestána jako přestupek okresními soudy a byly za ni ukládány peněžité tresty, v případě jejich nedobytnosti tresty vězení v řádech dnů až týdnů. Pokud byl žebrák přistižen při činu, byl zatčen, dodán do vazby a po učiněném oznámení bylo soudem rozhodnuto o jeho dalším osudu. Tuláci z povolání tak ve svém trestním rejstříku vykazovali i desítky takových odsouzení. Někdy ovšem situace vyžadovala jiný přístup, než ukládal zákon. Se zvláštním dobrodiním četnictva i obce Tlučná se lze setkat v případě hornického penzisty Václava Červenky.

V roce 1940 bylo Václavu Červenkovi 68 let. Pocházel z Hromnice, ale dlouhodobým pobytem v obci získal domovské právo v Tlučné. Celý život strávil prací na dolech, naposledy na šachtě Krimich v Tlučné. Celý život znal jen dřinu, neuměl ani číst ani psát. Jako hornický invalida, měl amputovanou levou nohu, bral penzijní příspěvek z bratrské pokladny ve výši 140 K měsíčně. Obec Tlučná mu navíc vyplácela chudinskou podporu ve výši 50 K měsíčně. Na podzim válečného roku 1940 se dostal do situace, kdy podpora nestačila pokrýt potřebu jeho domácnosti. Byl zcela nemajetný a s o šest let mladší manželkou Kateřinou bydlel v nájmu v Tlučné č. 180. Měsíčně platil 30 K činže. Manželka onemocněla a náklady na léčení a stále nedostupnější léky a potraviny přesahovaly možnosti hornického penzisty. Dne 15. listopadu 1940 se vydal do sousedních Vejprnic a chodě od domu k domu dovolával se veřejné dobročinnosti. Při svém počínání byl přistižen šstržm. Jaroslavem Filipem z četnické stanice Vejprnice. Četník Červenku předvedl na stanici a zde s ním sepsal protokol. Zjištěný případ žebroty zřejmě nebyl první, nicméně okolnosti, za jakých byl Červenka k žebrotě donucen, přiměly štábního strážmistra k tomu, že bývalého horníka nezatkl a nedodal do soudní vazby. Dokonce mu ponechal i vyžebrané peníze ve výši 16 K a 25 hal. Kromě povinného oznámení na okresní úřad neučinil četník vůči jmenovanému žádné opatření: „Pozastavenému Josefu Červenkovi by bylo skutečně v nynější době zapotřebí větší podpory, aby se mohl s manželkou uživiti, aniž by byl nucen chodit žebrotou.“ Na základě oznámení nařídil okresní úřad v Plzni obci Tlučná, aby se o Červenku přiměřeně postarala, aby nemusel dále chodit žebrotou a byl schopen uživit sebe i manželku. Na základě toho byl Josef Červenka nastěhován ke své dceři, čímž ušetřil peníze za nájemné. Doporučení o tom, aby Červenkovi byla nalezena práce, nemohlo být splněno s ohledem na jeho stáří a invaliditu. Obec mu však opakovaně pomohla mimořádnými příspěvky.

Z výše uvedeného případu vyplývá, že i v takové době, jako byl přelom let 1940 a 1941, se našli ve státním a obecním aparátu lidé, kterým osud druhých nebyl lhostejný a svým bližním dokázali pomoci i za cenu nedodržení některého předpisu.

Tomáš Herajt

pondělí 15. ledna 2018

Posezení DPS Na Schůdkách


V pondělí 18. prosince jsme se společně se starostou p. Stanislavem Volfem zúčastnili setkání s občany Domu s pečovatelskou službou. Dorazili také žáci ZŠ s MŠ Tlučná společně s ředitelem p. Karlem Radou, vedoucí učitelkou MŠ pí. Romanou Benešovou a učitelkou pí. Andreou Kechnerovou. 

Na úvod děti předaly občanům krásné andě-líčky z vlastní výroby a následně jsme všem po-přáli pěkné svátky a vše nejlepší do roku 2018. Děti z MŠ pak za dopro-vodu učitelek vystoupily s písničkami a koledami. Vystoupení sklidilo za-sloužený potlesk a po jeho skončení jsme společně podebatovali.

Pavel Špirk

foto: Pavel Špirk

středa 10. ledna 2018

Jak se žije ve Vrchlického 178?


V Tlučné už déle než 2 roky fungují dva domovy pro osoby se zdravotním postižením. O jejich smyslu a činnosti jsem si povídala s vedoucí domova ve Vrchlického ulici, paní Janou Heinzovou.

Co stojí za vznikem domovů spadajících pod Centrum sociálních služeb Stod?
Vznik vychází z myšlenky transformace, tedy snahy přiblížit klienty Centra běžnému životu. Mohou tak bydlet v menších skupinách a podílet se na typických domácích činnostech, využívat dostupné služby v obci a mít zázemí, o které se sami starají. Prostředí plné změn a individuální péče potom velmi prospívají jejich dalšímu rozvoji.
Transformace, během níž budou postupně všichni klienti Centra ve Stodě přestěhováni do domovů, má 3 etapy. V první vznikly domovy v Dnešicích a Nýřanech, součástí 2. etapy byly mimo jiné domovy v Tlučné a nyní pokračuje 3. etapa.

Jak dlouho už domovy v Tlučné fungují?
Do Domova ve Vrchlického ulici jsme se nastěhovali jako první, a to 3. dubna 2015. Domov U Vlečky se otevíral v září 2015. Klienti si vybírali bydlení podle kamarádů, se kterými by chtěli žít a také podle vzdálenosti domova od jejich blízkých.

Kolik klientů ve Vrchlického ulici bydlí?
Máme tady 5 klientů – 1 slečnu a 4 pány, kterým s každodenním životem pomáhá 6 pracovnic sociální péče.

Co společně děláte? Jak vypadá běžný den?
Fungování se blíží klasické rodině, takže společně zajišťujeme běžný provoz - uklízíme, staráme se o zahradu, chodíme na nákupy, k lékaři, běžně si připravujeme jídlo, rádi pečeme. Obědy nám v týdnu vozí a o víkendech si vaříme. Oblíbené jsou i různé výlety, ať už do ZOO, na parník na Hracholusky nebo na koncerty a diskotéky, wellness pobyty či jiné akce. Jednou týdně také dojíždíme do výtvarné dílny v Nýřanech, kam se všichni moc těší. Příjemným oživením jsou i společné akce s klienty druhého tlučenského domova a návštěvy známých z jiných domovů.

Jaký máte nejlepší zážitek, za těch 20 let, co v oboru pracujete?
Krásným okamžikem pro mě bylo, když klienti poprvé během návratu z akce prohlásili: „Jedeme domů.“ Jsem ráda, že tlučenský domek za domov opravdu považují. A pak samozřejmě každé Vánoce, kdy společně sledujeme pohádky, chodíme na vycházku do lesa, mlsáme cukroví, připravujeme štědrovečerní večeři a zkrátka si tohle období vždy velice užijeme.

Čím vás klienti dokáží překvapit?
Určitě svojí bezprostředností. Tím, jak dokáží být milí a neskrytě projevují nadšení a také dojetí z toho, když se s někým setkají po delší době.

Jaké máte vztahy s místními obyvateli?
Naši klienti jsou velmi komunikativní a jsou místní, kteří si s nimi rádi popovídají. Ale se sousedy se bohužel vídáme jen málo. Proto plánujeme na jaře uspořádat grilování, kam pozveme zástupce obce a také naše okolí, abychom se lépe poznali. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Jak se připravujete na blížící se Vánoce?
Samozřejmě jsme pekli cukroví, zdobili stromek i celý dům. Zorganizovali jsme u nás také vánoční posezení, kam se přišli podívat opatrovníci a pan místostarosta Opl. Nemohla chybět ani tradiční návštěva vánočních trhů a v sobotu 16. 12. vánoční koncert Václava Neckáře.

Je něco, čím byste chtěla naše povídání zakončit?
Napadá mě, že v dohledné době naši činnost bude možné sledovat na facebookových stránkách. A na závěr snad už jen heslo naší organizace, kterým je: „U nás dobrý!“

Za rozhovor paní Heinzové moc děkuji a přeji všem klientům i personálu ať se jim u nás v obci i nadále líbí.

Michala Mathauserová

čtvrtek 4. ledna 2018

Vánoční jarmark 2017


V sobotu 16. prosince se na hřišti u bývalé malé budovy ZŠ konal vánoční jarmark. Už od 11 hodin na místě stály stánky se zabijačkovými pochoutkami, teplými nápoji a dalšími dobrotami. Nechyběly ani šperky, vánoční dekorace, kovář a skautský stánek.

Chvilku po 13. hodině se prostor hřiště začal pěkně zaplňovat a chvilku po 14. hodině pan místostarosta Opl přítomné přivítal, představil program a pozval na podium první účinkující – pěvecký sbor Andílci. Kdo koncert viděl, určitě potvrdí, že zpívali opravdu andělsky. Dál na přítomné čekalo představení šermířů z SHŠ Pantaleon, kteří předvedli něco ze svého umění. Mezitím se připravila skupina ABBA STARS REVIVAL, která určitě potěšila známými hity, k roztančení publika si na podium pozvala i několik dětí a také sklidila u diváků úspěch. Poté následovala první část ohnivé show, během které se ke svému vystoupení připravila Folklorní skupina Máj. Ta následně předvedla své pěvecké a také taneční umění. Pak už padla tma a přišel ten správný čas na velkou ohnivou show SHŠ Pantaleon, která přítomné zahřála alespoň pohledem (a přední řady možná i doopravdy) a také sklidila zasloužený potlesk.

Na závěr vystoupili žáci ZŠ s MŠ Tlučná, kteří zahráli na flétny a zazpí-vali několik vánočních písní. Těsně před ohňo-strojem si pak všichni přítomní ještě zazpívali 2 známé koledy, pan starosta všem popřál veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku a následovalo odpočítání ohňostroje, který byl nádhernou tečkou za letošním povedeným vánočním jarmarkem.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav i samotného průběhu události – ať už jako stánkaři či účinkující. Speciální poděkování potom patří paní Sporkové, ředitelce KD Peklo Plzeň, Skupině historického šermu Pantaleon - jmenovitě manželům Bastlovým, dále pracovníkům hospodářského dvora a v neposlední řadě hasičům za komplexní technické zabezpečení celé akce.

Poděkování samozřejmě patří i Vám všem, kteří jste přišli a letošní vánoční jarmark jste si užili.
Co říkáte, uvidíme se i příští rok?

Michala Mathauserová

foto: Tomáš Mathauser, Martin Steinhauser

autor: Martin Pospíšil

úterý 2. ledna 2018

Co je nového v DPS?


19. října DPS navštívil místostarosta Jan Opl a senioři jistě ocenili zejména informování o novinkách v obci a také možnost sdělit své připomínky a podněty zástupci vedení obce.


V příjemném prostředí domova pro seniory proběhlo v pátek dne 24. listopadu 2017 předvánoční posezení s knihovnicí Vlastou Pospíšilovou.
Obyvatelé si prohlédli kroniky Tlučné a zavzpomínali na „mladá léta“, na tlučenské legendy a velice je zajímala i současnost naší obce.
Na závěr paní knihovnice seniorům předala k vypůjčení sadu knih z knihovního fondu. Byla tak zahájena vzájemná spolupráce, kdy senioři budou mít možnost půjčovat si nové knihy přímo v domově.

11. prosince potom DPS navštívila společně se starostou Stanislavem Volfem senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Při besedě s někte-rými klienty domova se probírala nejen témata politická, ale také kulturní a hlavně zdravotnická. 
Paní senátorka odpoví-dala na dotazy  ohled-ně zajišťování zdravotní péče, elektronického re-ceptu a dalších připravovaných změn.

pondělí 1. ledna 2018

Úspěchy gymnastek na nýřanském memoriálu


V neděli 10. prosince 2017 se v Nýřanech konal tradiční Memoriál M. Liškové a V. Bauera, kde se tlučenským gymnastkám podařilo získat několik umístění na stupních vítězů.