středa 8. června 2016

To nejdůležitější z obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání konaném dne 06. 06. 2016 mimo jiné schválilo:

1. II. a III. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2016

2. přijetí dotace od MF ČR na akci „Obec Tlučná – Areál ZŠ Tlučná II. etapa – přístavba
pavilonu I. stupně“ ve  výši 14 008 000,00 Kč

3. smlouvu s firmou Západočeská stavební společnost s. r. o., na realizaci stavby „Areál
ZŠ Tlučná – II. etapa – přístavba pavilonu I. stupně“ uzavřenou na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

4. provedení nutných odvodňovacích úprav na křížení ulic K Háječku, Krátká a Purkyňova

5. přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016“ na projekt Cyklotrasa 2300 – Vejprnice – Tlučná – Myslinka – Doubrava včetně koofinancování z rozpočtu obce

6. uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 s firmou EKO SEPAR Nýřany na převzetí, přepravu a zpracování odpadu

7. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 521 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/9 – ostatní plocha o výměře 62 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2.

8. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 522 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/8 – ostatní plocha o výměře 56 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2 .

9. pachtovní smlouvu – zemědělský pacht uzavřenou dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Tlučná a Mysliveckým spolkem Tlučná z. s.

10. odprodej trubního vedení kanalizační stoky H II v ulici Husova, U Torovky, Úzká a Sadová VaK a. s. Nerudova 25, Plzeň za částku 180 315,- Kč

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Žádné komentáře: