pondělí 4. dubna 2022

Dočasná deaktivace poplachových sirén pro požární účely

Vážení spoluobčané,

možná jste již měli tu možnost zaregistrovat skutečnost, že naše jednotka požární ochrany (a nejen ta naše) v poslední době vyjíždí k mimořádným událostem bez oficiálního a zcela běžného způsobu vyhlášení požárního poplachu, tak jak jsme byli všichni dosud zvyklí. Máte pravdu, poplachové sirény v naší obci v současné době opravdu nejsou pro požární účely aktivovány, a to ze zcela opodstatněného důvodu.

Všichni jistě víte, jaká je v současné době situace na Ukrajině, kde probíhá rozsáhlý válečný konflikt a s tímto konfliktem je spojená i obrovská uprchlická krize, která se přímo dotýká i naší obce. Je pravdou, že v naší obci jsou již ubytovaní občané ukrajinské národnosti, a to včetně dětí. Z tohoto důvodu jsme po dohodě s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a vedením naší obce přistoupili k dočasné deaktivaci poplachových sirén, včetně obecního bezdrátového rozhlasu, a to pouze pro požární účely! Varovný signál „Všeobecná výstraha“ je stále plně funkční a v případě jeho nutného použití bude tento signál doplněn o verbální informaci v místním obecním rozhlase či ve veřejných sdělovacích prostředcích.

K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno s ohledem na obrovskou míru stresu způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině, kterým trpí váleční uprchlíci a hlavně děti. Naše jednotka požární ochrany pro svou aktivaci v případě vzniku mimořádné události využívá i jiné „doplňkové“ způsoby vyhlášení poplachu. Pro hasiče to znamená sice jisté komplikace (např. nutnost neustále mít u sebe mobilní telefon a čekat na informační SMS), ale vzhledem k této vypjaté situaci to zvládneme.

Všichni pevně doufáme, že válka na Ukrajině co nejdříve skončí a budeme se moci vrátit zpět k běžnému životu. Po ukončení výše popsaného válečného stavu a uklidnění celkové situace se systém vyhlašování požárního poplachu opět vrátí do původního nastavení, tzn. sirény a obecní rozhlas, a to z důvodu, že se jedná o zákonem stanovený oficiální varovný systém. Veškeré ostatní svolávací či vyrozumívací systémy, jako např. mobilní aplikace či datové informace a přenosy, jsou pouze doplňkové a státem negarantované způsoby aktivace jednotek požární ochrany.

Věřím, že celou situaci pochopíte a pokud poskytujete válečným uprchlíkům ubytování či jinou humanitární pomoc, seznamte je prosím s níže uvedenou problematikou.

Velice děkuji za pochopení!

Jan Čermák, velitel JSDHO Tlučná


Varovné signály používané v ČR 

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.


 

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější – elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační – s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Žádné komentáře: