neděle 21. ledna 2018

O žebrácké holi...

Po zahájení těžby uhlí v okolí Tlučné a v obci samotné se zásadním způsobem změnila sociální skladba obyvatelstva obce. Vedle sedláků, řemeslníků a obchodníků zde byli zemědělští dělníci a nově také horníci a řemeslníci zaměstnaní na dole. Práce na šachtě byla specifická, fyzicky náročná a také nebezpečná. Situace horníků nebyla ještě ani v prvních letech republiky ideální, ale postupně se jejich pracovní podmínky a sociální zabezpečení vylepšovalo. Problém nastal, pokud horník odešel na penzi a navíc trpěl nějakou chorobou či postižením. Dostával sice příspěvek z bratrské pokladny a občas i od obce, ale málokdy to stačilo na pokrytí životních potřeb, zejména pokud na jeho příjmu byly závislé další osoby. Pak nezbylo, než se vydat o žebrácké holi. Žebrota byla trestána jako přestupek okresními soudy a byly za ni ukládány peněžité tresty, v případě jejich nedobytnosti tresty vězení v řádech dnů až týdnů. Pokud byl žebrák přistižen při činu, byl zatčen, dodán do vazby a po učiněném oznámení bylo soudem rozhodnuto o jeho dalším osudu. Tuláci z povolání tak ve svém trestním rejstříku vykazovali i desítky takových odsouzení. Někdy ovšem situace vyžadovala jiný přístup, než ukládal zákon. Se zvláštním dobrodiním četnictva i obce Tlučná se lze setkat v případě hornického penzisty Václava Červenky.

V roce 1940 bylo Václavu Červenkovi 68 let. Pocházel z Hromnice, ale dlouhodobým pobytem v obci získal domovské právo v Tlučné. Celý život strávil prací na dolech, naposledy na šachtě Krimich v Tlučné. Celý život znal jen dřinu, neuměl ani číst ani psát. Jako hornický invalida, měl amputovanou levou nohu, bral penzijní příspěvek z bratrské pokladny ve výši 140 K měsíčně. Obec Tlučná mu navíc vyplácela chudinskou podporu ve výši 50 K měsíčně. Na podzim válečného roku 1940 se dostal do situace, kdy podpora nestačila pokrýt potřebu jeho domácnosti. Byl zcela nemajetný a s o šest let mladší manželkou Kateřinou bydlel v nájmu v Tlučné č. 180. Měsíčně platil 30 K činže. Manželka onemocněla a náklady na léčení a stále nedostupnější léky a potraviny přesahovaly možnosti hornického penzisty. Dne 15. listopadu 1940 se vydal do sousedních Vejprnic a chodě od domu k domu dovolával se veřejné dobročinnosti. Při svém počínání byl přistižen šstržm. Jaroslavem Filipem z četnické stanice Vejprnice. Četník Červenku předvedl na stanici a zde s ním sepsal protokol. Zjištěný případ žebroty zřejmě nebyl první, nicméně okolnosti, za jakých byl Červenka k žebrotě donucen, přiměly štábního strážmistra k tomu, že bývalého horníka nezatkl a nedodal do soudní vazby. Dokonce mu ponechal i vyžebrané peníze ve výši 16 K a 25 hal. Kromě povinného oznámení na okresní úřad neučinil četník vůči jmenovanému žádné opatření: „Pozastavenému Josefu Červenkovi by bylo skutečně v nynější době zapotřebí větší podpory, aby se mohl s manželkou uživiti, aniž by byl nucen chodit žebrotou.“ Na základě oznámení nařídil okresní úřad v Plzni obci Tlučná, aby se o Červenku přiměřeně postarala, aby nemusel dále chodit žebrotou a byl schopen uživit sebe i manželku. Na základě toho byl Josef Červenka nastěhován ke své dceři, čímž ušetřil peníze za nájemné. Doporučení o tom, aby Červenkovi byla nalezena práce, nemohlo být splněno s ohledem na jeho stáří a invaliditu. Obec mu však opakovaně pomohla mimořádnými příspěvky.

Z výše uvedeného případu vyplývá, že i v takové době, jako byl přelom let 1940 a 1941, se našli ve státním a obecním aparátu lidé, kterým osud druhých nebyl lhostejný a svým bližním dokázali pomoci i za cenu nedodržení některého předpisu.

Tomáš Herajt

pondělí 15. ledna 2018

Posezení DPS Na Schůdkách


V pondělí 18. prosince jsme se společně se starostou p. Stanislavem Volfem zúčastnili setkání s občany Domu s pečovatelskou službou. Dorazili také žáci ZŠ s MŠ Tlučná společně s ředitelem p. Karlem Radou, vedoucí učitelkou MŠ pí. Romanou Benešovou a učitelkou pí. Andreou Kechnerovou. 

Na úvod děti předaly občanům krásné andě-líčky z vlastní výroby a následně jsme všem po-přáli pěkné svátky a vše nejlepší do roku 2018. Děti z MŠ pak za dopro-vodu učitelek vystoupily s písničkami a koledami. Vystoupení sklidilo za-sloužený potlesk a po jeho skončení jsme společně podebatovali.

Pavel Špirk

foto: Pavel Špirk

středa 10. ledna 2018

Jak se žije ve Vrchlického 178?


V Tlučné už déle než 2 roky fungují dva domovy pro osoby se zdravotním postižením. O jejich smyslu a činnosti jsem si povídala s vedoucí domova ve Vrchlického ulici, paní Janou Heinzovou.

Co stojí za vznikem domovů spadajících pod Centrum sociálních služeb Stod?
Vznik vychází z myšlenky transformace, tedy snahy přiblížit klienty Centra běžnému životu. Mohou tak bydlet v menších skupinách a podílet se na typických domácích činnostech, využívat dostupné služby v obci a mít zázemí, o které se sami starají. Prostředí plné změn a individuální péče potom velmi prospívají jejich dalšímu rozvoji.
Transformace, během níž budou postupně všichni klienti Centra ve Stodě přestěhováni do domovů, má 3 etapy. V první vznikly domovy v Dnešicích a Nýřanech, součástí 2. etapy byly mimo jiné domovy v Tlučné a nyní pokračuje 3. etapa.

Jak dlouho už domovy v Tlučné fungují?
Do Domova ve Vrchlického ulici jsme se nastěhovali jako první, a to 3. dubna 2015. Domov U Vlečky se otevíral v září 2015. Klienti si vybírali bydlení podle kamarádů, se kterými by chtěli žít a také podle vzdálenosti domova od jejich blízkých.

Kolik klientů ve Vrchlického ulici bydlí?
Máme tady 5 klientů – 1 slečnu a 4 pány, kterým s každodenním životem pomáhá 6 pracovnic sociální péče.

Co společně děláte? Jak vypadá běžný den?
Fungování se blíží klasické rodině, takže společně zajišťujeme běžný provoz - uklízíme, staráme se o zahradu, chodíme na nákupy, k lékaři, běžně si připravujeme jídlo, rádi pečeme. Obědy nám v týdnu vozí a o víkendech si vaříme. Oblíbené jsou i různé výlety, ať už do ZOO, na parník na Hracholusky nebo na koncerty a diskotéky, wellness pobyty či jiné akce. Jednou týdně také dojíždíme do výtvarné dílny v Nýřanech, kam se všichni moc těší. Příjemným oživením jsou i společné akce s klienty druhého tlučenského domova a návštěvy známých z jiných domovů.

Jaký máte nejlepší zážitek, za těch 20 let, co v oboru pracujete?
Krásným okamžikem pro mě bylo, když klienti poprvé během návratu z akce prohlásili: „Jedeme domů.“ Jsem ráda, že tlučenský domek za domov opravdu považují. A pak samozřejmě každé Vánoce, kdy společně sledujeme pohádky, chodíme na vycházku do lesa, mlsáme cukroví, připravujeme štědrovečerní večeři a zkrátka si tohle období vždy velice užijeme.

Čím vás klienti dokáží překvapit?
Určitě svojí bezprostředností. Tím, jak dokáží být milí a neskrytě projevují nadšení a také dojetí z toho, když se s někým setkají po delší době.

Jaké máte vztahy s místními obyvateli?
Naši klienti jsou velmi komunikativní a jsou místní, kteří si s nimi rádi popovídají. Ale se sousedy se bohužel vídáme jen málo. Proto plánujeme na jaře uspořádat grilování, kam pozveme zástupce obce a také naše okolí, abychom se lépe poznali. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Jak se připravujete na blížící se Vánoce?
Samozřejmě jsme pekli cukroví, zdobili stromek i celý dům. Zorganizovali jsme u nás také vánoční posezení, kam se přišli podívat opatrovníci a pan místostarosta Opl. Nemohla chybět ani tradiční návštěva vánočních trhů a v sobotu 16. 12. vánoční koncert Václava Neckáře.

Je něco, čím byste chtěla naše povídání zakončit?
Napadá mě, že v dohledné době naši činnost bude možné sledovat na facebookových stránkách. A na závěr snad už jen heslo naší organizace, kterým je: „U nás dobrý!“

Za rozhovor paní Heinzové moc děkuji a přeji všem klientům i personálu ať se jim u nás v obci i nadále líbí.

Michala Mathauserová

čtvrtek 4. ledna 2018

Vánoční jarmark 2017


V sobotu 16. prosince se na hřišti u bývalé malé budovy ZŠ konal vánoční jarmark. Už od 11 hodin na místě stály stánky se zabijačkovými pochoutkami, teplými nápoji a dalšími dobrotami. Nechyběly ani šperky, vánoční dekorace, kovář a skautský stánek.

Chvilku po 13. hodině se prostor hřiště začal pěkně zaplňovat a chvilku po 14. hodině pan místostarosta Opl přítomné přivítal, představil program a pozval na podium první účinkující – pěvecký sbor Andílci. Kdo koncert viděl, určitě potvrdí, že zpívali opravdu andělsky. Dál na přítomné čekalo představení šermířů z SHŠ Pantaleon, kteří předvedli něco ze svého umění. Mezitím se připravila skupina ABBA STARS REVIVAL, která určitě potěšila známými hity, k roztančení publika si na podium pozvala i několik dětí a také sklidila u diváků úspěch. Poté následovala první část ohnivé show, během které se ke svému vystoupení připravila Folklorní skupina Máj. Ta následně předvedla své pěvecké a také taneční umění. Pak už padla tma a přišel ten správný čas na velkou ohnivou show SHŠ Pantaleon, která přítomné zahřála alespoň pohledem (a přední řady možná i doopravdy) a také sklidila zasloužený potlesk.

Na závěr vystoupili žáci ZŠ s MŠ Tlučná, kteří zahráli na flétny a zazpí-vali několik vánočních písní. Těsně před ohňo-strojem si pak všichni přítomní ještě zazpívali 2 známé koledy, pan starosta všem popřál veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku a následovalo odpočítání ohňostroje, který byl nádhernou tečkou za letošním povedeným vánočním jarmarkem.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav i samotného průběhu události – ať už jako stánkaři či účinkující. Speciální poděkování potom patří paní Sporkové, ředitelce KD Peklo Plzeň, Skupině historického šermu Pantaleon - jmenovitě manželům Bastlovým, dále pracovníkům hospodářského dvora a v neposlední řadě hasičům za komplexní technické zabezpečení celé akce.

Poděkování samozřejmě patří i Vám všem, kteří jste přišli a letošní vánoční jarmark jste si užili.
Co říkáte, uvidíme se i příští rok?

Michala Mathauserová

foto: Tomáš Mathauser, Martin Steinhauser

autor: Martin Pospíšil

úterý 2. ledna 2018

Co je nového v DPS?


19. října DPS navštívil místostarosta Jan Opl a senioři jistě ocenili zejména informování o novinkách v obci a také možnost sdělit své připomínky a podněty zástupci vedení obce.


V příjemném prostředí domova pro seniory proběhlo v pátek dne 24. listopadu 2017 předvánoční posezení s knihovnicí Vlastou Pospíšilovou.
Obyvatelé si prohlédli kroniky Tlučné a zavzpomínali na „mladá léta“, na tlučenské legendy a velice je zajímala i současnost naší obce.
Na závěr paní knihovnice seniorům předala k vypůjčení sadu knih z knihovního fondu. Byla tak zahájena vzájemná spolupráce, kdy senioři budou mít možnost půjčovat si nové knihy přímo v domově.

11. prosince potom DPS navštívila společně se starostou Stanislavem Volfem senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Při besedě s někte-rými klienty domova se probírala nejen témata politická, ale také kulturní a hlavně zdravotnická. 
Paní senátorka odpoví-dala na dotazy  ohled-ně zajišťování zdravotní péče, elektronického re-ceptu a dalších připravovaných změn.