středa 9. prosince 2015

To nejdůležitější obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání konaném dne 04. prosince 2015 mimo jiné schválilo:

 1. V. a VI. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2015 
 2. Návrh rozpočtu obce Tlučná na rok 2016 
 3. Provedení revitalizace „Sokolského hřiště“ s tím, že bude provedena renovace travního porostu hřiště, umístění workoutových prvků, opravy oplocení, doplnění záchytných sítí a další nutné úpravy tohoto volně přístupného prostoru pro sportování veřejnosti v částce cca 400 tis. Kč 
 4. Strategický plán rozvoje obce Tlučná 
 5. Nákup auta OPEL Vivaro Combi pro potřeby SDH 
 6. Podání žádosti o dotaci na akci „Areál ZŠ Tlučná II. etapa – přístavba pavilonu I. stupně“ z programu 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
 7. Nákup osobního dodávkového vozidla Dacia DOKKER pro potřeby pracovní čety a pracovníků OÚ náhradou za zastaralé a značně opotřebované vozidlo Felicia z roku 1999 


Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Na jednání obecního zastupitelstva byla rovněž předána:


Cena obce Tlučná


 • v oblasti péče a volnočasových aktivit pro seniory dobrovolnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Tlučná 


Čestná uznání 


 • za vzornou sportovní reprezentaci obce TJ Tlučná oddílu kopané - kolektivu dorostenců 
 • nejaktivnějšímu spolku SDH Tlučná za dlouhodobě aktivní přístup v rámci péče o majetek obce, občanů a v souvislosti s tím tisíce odpracovaných dobrovolných brigádnických hodin. Zároveň za velmi aktivní činnost při likvidaci jednoho z největších požárů v ČR v roce 2015 u obce Horní Hradiště – Mladotice v kontextu s poděkováním od starostky Okresního sdružení dobrovolných hasičů PS 
 • panu Jiřímu Pittrovi a panu Josefu Pittrovi za vzornou propagaci obce v oblasti a historie a sportu 
 • za dlouhodobou aktivní činnost a práci s mládeží dobrovolnému sdružení JUNÁK Tlučná

Žádné komentáře: