pátek 13. listopadu 2020

Co je nového ohledně odvalu?

Vlastníkem pozemku tlučenského odvalu po dolu Krimich II (často nazývaného halda) je společnost ZUD. Pozemek od nich měla v pronájmu společnost Pilsen Technologies, která zde chtěla stavět skleník pod názvem Farma Tuzemka. Obec s umístěním skleníku z mnoha důvodů nesouhlasila a společnost nakonec od tohoto záměru upustila.

V rámci šetření báňského úřadu ale bylo zjištěno, že odval je v nevyhovujícím stavu. Společnost ZUD jakožto vlastník dostala pokyn, že je potřeba provést terénní úpravy a odval z důvodu zajištění bezpečnosti a ekologické stability území dotěsnit. Společnost ZUD tedy vypracovala záměr „Terénní úpravy – Dotěsnění odvalu bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná“, který spočívá v zavezení odvalu čistou výkopovou zeminou ze staveb infrastruktury, vymodelování figury odvalu a provedení biologické rekultivace (zatravnění, dosadba dřevin). K záměru se vyjádřily všechny dotčené orgány a v současné době bylo vydáno rozhodnutí, že tento záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá posouzení podle zákona (do rozhodnutí lze nahlédnout zde).

Obec se záměrem dotěsnění souhlasí za těchto podmínek, na kterých se obě strany dohodly:

• doprava materiálu na dotěsnění bude vedena mimo zastavěnou část obce (zadní cestou – „stará Vochovská“, jejímž vlastníkem je obec),

• společnost ZUD souhlasí s tím, že v územním plánu obce bude změněn způsob využití pozemku z nynější plochy energetiky na zeleň, sport a rekreace – aby do budoucna nebylo možné realizovat zde záměry podobné zmiňovanému skleníku.

Příjemnou zprávou pro občany jistě je, že po dotěsnění bude odval moci být oficiálně zpřístupněn veřejnosti (v současné době je vstup zakázán) a vznikne zde zajímavé místo na procházky, které naváže na Park Krimich a např. pomocí informační tabule bude připomínat důlní činnost. Do budoucna by zde mohla být zbudována také menší rozhledna.

Žádné komentáře: