čtvrtek 26. května 2016

Hospic svatého Lazara

Hospic svatého Lazara v Plzni je jediným zařízením v Plzeňském kraji, které poskytuje paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci.
Hospic je místem laskavé péče o umírajícího člověka. Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že nebude osamocen. Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, nespavosti, úzkosti, strachu.
Pobyt v hospici je určen lidem v terminálním stádiu onemocnění (nejčastěji onkologického), u kterých není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale paliativní péčí je možno zmírnit důsledky nemoci. Náš tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a duchovních pečuje nejen o pacienty, ale i o jejich blízké. Poskytujeme podporu také truchlícím a pozůstalým.Hospic svatého Lazara je specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky, které patří od roku 1998 pevně do sítě služeb v plzeňském regionu. Jsme nositelem nového přístupu k umírajícím nemocným a léčbě bolesti.

Spolupracujeme s návaznými službami v oblasti domácí hospicové péče a poradenství v Plzeňském i Karlovarském kraji. Hospic nabízí rodinám, které pečují o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí, alternativu odborné péče v době, kdy rodina potřebuje načerpat nové síly nebo je péče doma již nemožná. Pravidelně se setkáváme s kolegy z domácích hospiců: v minulém a tomto roce proběhly již tři pracovní snídaně. Hlavním cílem setkávání je vzájemná informovanost všech, kteří v kraji poskytují péči těžce nemocným a umírajícím a těch, kteří péči potřebují. Aby nemocní i jejich rodiny věděli, kam se obrátit o radu, podporu ve chvíli, kdy chtějí pečovat doma o svého blízkého v posledním období jeho života, příp. se rozhodují o péči v lůžkovém hospici. Milých a dělných setkání se účastní zástupci mobilního Hospice sv. Jiří - poboček v Chebu a Tachově, hospice Náruč, Městské Charity Plzeň, Hospice svatého Lazara v Plzni, Poradny při onkologii FN Plzeň.

Mobilní (domácí) hospice nabízejí péči lidem, kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma. Podmínkou je spolupráce rodiny - jejich blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat.

O smyslu a účelu hospicové péče se snažíme informovat veřejnost prostřednictvím akcí, které pořádáme, webu i FB https://www.facebook.com/hsl.cz/. V pátek 10. června 2016 se připojujeme k celostátní akci Noc kostelů a zveme veřejnost k prohlídce kaple svatého Lazara v přízemí hospice a na příjemný hudební program (od 18ti hod.).
Hospic svatého Lazara je zároveň nevládní nezisková organizace (spolek), která musí každý rok získat polovinu rozpočtu z různých zdrojů, na něž nemá právní nárok. Financování je zajištěno jen z poloviny zdravotními pojišťovnami, další prostředky získáváme formou (nenárokových) dotací od města Plzně, kraje, z darů fyzických a právnických osob, obcí a nadací. Bez těchto darů a dotací bychom péči nemohli poskytovat. Konkrétně to znamená, že péče v hospici (lékařská, ošetřovatelská, veškeré služby) stojí denně průměrně 2 000 Kč. Úhrada pojišťoven pokryje max. 50 % nákladů na léky a zdravotní péči. O další finanční prostředky žádáme opakovaně obce, kraj, ministerstvo zdravotnictví – ale na tyto dotace není právní nárok. Paliativní léčba pacientů s nádorovým onemocněním v konečném stadiu je velmi finančně náročná – např. měsíční náklady na léky pro pacienta s nádorovým onemocněním hlavy stojí až 30 tis. Kč. Částečně se na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny, ti hradí příspěvek úměrný jejich příjmu, tak, aby hospicová péče byla dostupná pro každého. A zbylé chybějící prostředky na provoz se snažíme získat od soukromých dárců, nadací, fondů, firem.

Každý rok poskytneme paliativní péči průměrně 250 pacientům, psychologickou podporu nejméně 700 jejich rodinným příslušníkům.

Žádné komentáře: